گل زیبای لوکا مودریچ به اسلواکی از روی ضربه ایستگاهی

عبدالله در ساعت سیزده و یازده دقیقه سه شنبه بیست مهر سند شده : مودریچ در بازی دوستانه کرواسی مقابل اسلواکی از روی ضربه ایستگاهی یک گل زیبا به ثمر رساند.
ویدیوهای مرتبط