شاه اسماعیل صفوی و جنگ چالدران

نیره حبیبی در ساعت و پنجاه و نه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر آپلود شده - با تشکیل حکومت صفوی همسایه غربی ایران یعنی عثمانی به دلایل مذهبی و سیاسی با صفویان وارد رقابت سیاسی شدن که در نهایت منجر به جنگ چالدران شد
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها