ویدیو تبریک شروع امامت امام زمان عج

سارا در ساعت چهار و دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر دریافت شده - بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند! سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند! تو بیایی همه ثانیه ها ، ساعت ها ... از همین روز ، همین لحظه ، همین دم عیدند ...
ویدیوهای مرتبط