نوسان گیری از مردم با نرخ بهره در بورس | عبدالله مشکانی | 21 مهر 1400

راضیه اسدی در ساعت نه و دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - نوسان گیری از مردم با نرخ بهره در بورس - عبدالله مشکانی - 21 مهر 1400
ویدیوهای مرتبط