بازتاب مواجهه با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس

عباس در ساعت نه و دوازده دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - بازتاب مواجهه با شناورهای آمریکایی در خلیج فارس
ویدیوهای مرتبط