من نیومدم گدایی کنم فقط راهو نشونم بده!!

محمد در ساعت ده و چهل و نه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر دریافت شده - مرحوم آقای سید مهدی قوام با مریدانشون در جمعی نشسته بودند که یک اقایی وارد شدند. گفت سید میخام دختر بفرستم خونه بخت اما جهیزیه ندارم که بدهم. برای گدایی نیامده ام اما میخواهم ذکری راهکاری به من بگوئید ، که مشکلم حل بشود فرمود. هرکاری بگم انجام می دهی ؟ چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران برو و به امام زمان متوسل بشو ایشون که رفت ا سید مهدی قوام رو کرد به مریدانش حاج حسین آقا یخچالش با شما -چشم آقا جان حاج محمد آقا سرویس آشپزخانش با شما - آقا روی چشم گفت الان اگه جهازشو جور میکردم ازین به بعد هرجا مینشست میگفت آسید مهدی کارمو راه انداخت اما الان فرستادمش جمکران شما هم صبح جمعه جهاز دخترشو میبرید براش ازین به بعد هرجا بشینه میگه حجت بن الحسن کاردخترمو راه انداخت. منبع : موسسه دوازدهم www.twelfth.ir
ویدیوهای مرتبط