توله های ماریا و سلطان مجموعه لویال آلابای

مبارکی در ساعت یازده و پنجاه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر آپلود شده - آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشدمشکلی وجود نداشته باشدیا کار سختی پیش رو نباشد آرامشیعنی در میان صدا مشکل وکارسخت دلی آرام وجود داشته باشد