مبارزه با سرمازدگی گیاه (تغذیه ی ویزه پاییز زمستان)_09138511997_سبزینه مارال یزد

Mohammad در ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر ارسال شده - دمای هوا در حال پایین امدن هست و باید به تغذیه ی گیاه توجه ی ویژه ای کنیم تا از خسارت های سرمازدگی جلوگیری کنیم. کود های نیتروزنه را حذف کنیم و از کود سولو پتاس،هیومیک اسید و جلبک دریایی برای گیاهان استفاده کنیم. کارخانجات تولید کود سبزینه مارال
ویدیوهای مرتبط