سکانس برتر از فیلم سینمایی پارک ژوراسیک

معصومه در ساعت دوازده و نه دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر سند شده : سکانس برتر از فیلم سینمایی پارک ژوراسیک