فسخ قرارداد قسمت هشتم | خیار تخلف از شرط

محمد در ساعت سیزده و سی و هشت دقیقه پنجشنبه بیست و دو مهر فرستاده شده - ️خیار یعنی اختیار فسخ معامله خیار تبعض صفقه در حقوق مدنی زمانی ایجاد می شود که یک معامله به دو بخش تجزیه می گردد، بدین صورت که یک بخش آن صحیح بوده و بخش دیگر، باطل می باشد.
ویدیوهای مرتبط
جدیدترین ویدیوها